Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra

Obec Krahule č. 26, 967 01 Kremnica

 

Obecné zastupiteľstvo v Krahuliach v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva

č. 5/2018 v obci Krahule vyhlasuje

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra

Obce Krahule

 

Požiadavky:

-          Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru alebo minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru s 5 ročnou praxou v obore

-          úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-          profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          znalosť noriem samosprávy, znalosť zákona o verejnej správe výhodou

-          súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra

Všeobecné podmienky:

-          Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti.

-          Funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo doručiť osobne v termíne do 16.11.2018 do 15.30 hod. na adresu:

Obecný úrad Krahule, č.26, 967 01 Kremnica

v uzatvorenej obálke označenej:

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Adresu odosielateľa zverejniť v ľavom hornom rohu obálky.

Zverejnené na:

www.krahule.sk

úradnej tabuli obce v Krahuliach

 

 Dňa 19.09.2018                                                                               Miroslav Schwarz

                                                    starosta obce

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 17.9.2018

P o z v á n k a

 

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň  17.9.2018  o 16,00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

 

 

 

 

Miroslav Schwarz

    starosta obce

 

Program :

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Priamy predaj pozemkov

4.    Riešenie zásobovania pitnou vodou - poruchy

5.    Rôzne

6.    Návrh na uznesenie

7.   Záver

Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk