Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemkov ako prebytočného majetku - zámer

Obec Krahule zastúpená starostom obce Miroslavom Schwarzom ponúka v zmysle zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na odpredaj pozemky ako prebytočný majetok v intraviláne obce formou priameho predaja, resp. prenájmu nasledovných pozemkov :

  

  1. - pozemok v k.ú. Krahule parc.č. CKN 349/19, trvale trávnatý porast  o výmere 259 m2. Cena pozemku je v zmysle znaleckého posudku č. 208/2014 vypracovaného znalcom pre odhad nehnuteľností určená na  2.652,18 €.  Pozemok v zmysle platnej ÚPD nie je určený na stavebné účely.
  2. - pozemok v k.ú. Krahule parc.č. EKN 711/2,trvale trávnatý porast o výmere 441m2 v podiele obce v 1/3. Cena pozemku je v zmysle znaleckého posudku č. 208/2014 vypracovaného znalcom pre odhad nehnuteľností určená na 1.505,28 €.   
  1. - pozemok v k.ú. Krahule parc.č. CKN 146/1, trvale trávnatý porast o výmere 161 m2, parc.č. CKN 146/2, trvale trávnatý porast o výmere 181 m2, parc.č. CKN 146/3, trvale trávnatý porast o výmere  148 m2 podľa geometrického plánu č. 47110899-148/2013. Cena pozemku je v zmysle znaleckého posudku č. 223/2014 vypracovaného znalcom pre odhad nehnuteľností určená na  : za CKN parc.č. 146/1 je 2.472,96 €, za CKN parc.č. 146/2 je 2.780,16 € a CKN parc.č. 146/3 je 2.826,24 €. 
  2. pozemok v k.ú. Krahule parc.č. CKN  563/236, záhrada o výmere 390 m2 v zmysle geometrického plánu č. 47110899-22/2014. Cena pozemku je v zmysle znaleckého posudku č. 224/2014 vypracovaného znalcom pre odhad nehnuteľností určená na            9.863,10 €.
  3. - pozemok v k.ú. Krahule parc.č. CKN 167/4, záhrada  o výmere 70 m2. Cena pozemku je v zmysle znaleckého posudku č. 225/2014 vypracovaného znalcom pre odhad nehnuteľností určená na   358,40 €.   
  4. - pozemok v k.ú. Krahule parc.č. EKN 827, orná pôda  o výmere 1612 m2. Cena pozemku je v zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom pre odhad nehnuteľností určená na  16.506,88 €.   
  5. – pozemky v k.ú. Krahule parc.č. CKN 74/7, trvale trávnatý porast o výmere 116 m2 a CKN parc.č. 74/20, záhrada o výmere 101 m2. Cena pozemkov je v zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom pre odhad nehnuteľností určená na sumu 3.255,-  €.
  6. Prenájom pozemkov zapísaných na LV č. 121 v k.ú. Krahule o výmere cca 250 ha za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti (chov oviec, hovädzieho dobytka). Prenájom pozemkov na dobu minimálne 5 rokov od 1.1.2015 do 31.12.2019 s tým, že pokiaľ by nájomca investoval v k.ú. Krahule do výstavby nehnuteľností súvisiacej s predmetom činnosti do výšky 50.000,- €, môže sa prenájom predĺžiť bez súhlasu obecného zastupiteľstva na dobu 10. rokov, t.j. do 31.12.2024. Doterajšia cena prenájmu za celok je 9.719,10 € na 1 rok. Podmienky prenájmu budú bližšie špecifikované v zmluve o prenájme pozemkov a žiadateľ o prenájom pozemkov musí mať oprávnenie na podnikanie v oblasti poľnohospodárstva (SHR alebo s.r.o.). 

Zámer predaja, resp. prenájmu týchto pozemkov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.7.2014 uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2014  v súlade s rozpočtom obce pre rok 2014.

Obec je zabezpečená základnou inžinierskou vybavenosťou (plyn, elektrina, voda, kanalizácia, ČOV). Bližšie informácie poskytne obec priamo na obecnom úrade v pracovnom čase od 7,15 – 15,15 hod. (Termín dohodnúť vopred – obhliadka pozemkov je nutná).

Cena pozemkov určených v tejto ponuke na odpredaj je v zmysle znaleckého posudku, resp. určená na základe ceny o dlhodobom nájme.

Náklady spojené s vypracovaním kúpnych zmlúv, s vysporiadaním pozemku a iné súvisiace poplatky s predmetom kúpnej zmluvy uhradí kupujúci.

Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, resp. len časť ponúk.

Ponuky uchádzačov musia byť na obec zaslané, prípadne predložené najneskôr do 24.11.2014

do 14,oo hod. v uzavretej obálke s nadpisom „Súťaž – predaj pozemkov – neotvárať“.

Ponuka musí obsahovať okrem presných identifikačných údajov žiadateľa (meno, dátum narodenia, adresa, telefón, príp. IČO a DIČ) prípadne aj žiadateľky – ak ide o manželov, parcelné číslo pozemku o ktorý má žiadateľ záujem s uvedením celkovej ceny za tento pozemok, ktorá nesmie byť nižšia ako cena znaleckého posudku, inak bude ponuka vyradená zo súťaže.

Ponuky budú otvorené na najbližšom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktorého sa môže záujemca zúčastniť. Ponuky budú vyhodnotené, víťaznou ponukou na každý konkrétny pozemok bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou. Následne obec uzavrie s úspešným uchádzačom kúpne zmluvy. Kúpna cena za pozemok bude vyplatená na účet obce vedený vo SLSP, a.s, číslo účtu 5040700063/0900 , VS : číslo pozemku , najneskôr ku dňu podpisu zmluvy.

          

                                                                                                          Miroslav Schwarz

                                                                                                             starosta obce

 

 


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk