Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Aktuálny prehľad poplatkov

Správne poplatky podľa zákona č.145/1995 Z. z. o  správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Všeobecná správa

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .......................................................................... 2,00 EUR

Položka 3
Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis …..........................2,00 EUR
overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov …................................................................................................................2,00 EUR

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia  o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) …....................................................5,-  EUR

Pôdohospodárstvo
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ….........................................................................................................1,50 EUR
b) mesačný ….........................................................................................................3,-    EUR
c) ročný …..............................................................................................................7,-    EUR
d) trojročný …........................................................................................................17,-  EUR


Stavebná správa
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
pre fyzickú osobu ...................................................................................................40,- EUR
pre právnickú osobu ….........................................................................................100,- EUR
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  …..............................20,- EUR
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá, galérie a divadla, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov,  vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením ( za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
na stavbu rodinného domu …................................................................................50,-   EUR
na stavbu bytového domu …................................................................................200,-  EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavby, prístavby) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
ak zastavaná plocha nepresahuje 25m² ….............................................................25,-   EUR
ak zastavaná plocha presahuje 25m² ….................................................................50,-   EUR
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …......................................35,-   EUR
bytových domov …..............................................................................................100,-   EUR
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................30,-  EUR
ná prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................30,-  EUR
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ….............................................................................................................................30,-  EUR
na spevnené plochy a parkoviská ...........................................................................30,-  EUR
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény sklady ….............................................................................................................................30,-  EUR
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
garáže s jedným alebo dvoma miestami ….............................................................50,-  EUR
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …...............................................50,-  EUR
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka …...............................................................................................................50,-  EUR
na spevnené plochy a parkoviská ….......................................................................50,-  EUR
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,
sklady …....................................................................................….........................50,-  EUR
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmena
    d) a e)......................................................................................................................20,-  EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 EUR vrátane ….......100,-  EUR
nad   50 000 EUR do 100 000 eur vrátane ........................................................................200,-  EUR nad 100 000 EUR do 500 000 eur vrátane …....................................................................400,-  EUR nad 500 000 EUR do 1 000 000 eur vrátane ….................................................................600,-  EUR nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 eur vrátane ................................................................800,-  EUR nad 10 000 000 EUR …..................................................................................................1 000,-  EUR
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ….........................................................................................................................50,-  EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.


Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Položka  60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1 .právnickú osobu …....................................................................................... 100,-  EUR
    2. fyzickú osobu …............................................................................................. 30,-  EUR
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu ............................................................................................. 50,-  EUR
2. fyzickú osobu …............................................................................................. 20,-  EUR
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
    1. právnickú osobu ............................................................................................. 30,-  EUR
    2. fyzickú osobu …............................................................................................. 10,-  EUR
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia …................................................................................... 80,-  EUR
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby
….................................................................................................................................... 10,-  EUR
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe …......................... 30,-  EUR
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby …................................................. 10,-  EUR
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola stanovená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby …......trojnásobok
                                sadzby určenej položky v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
      1. na zmenu užívania stavby, ak  nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 …......................................................................................................................................30,-  EUR
na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu …............................................................................................. 50,-  EUR
    fyzickú osobu …................................................................................................. 20,-  EUR
      3.   Informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do:
            15m² vrátane ......................................................................................................60,-  EUR
    od 15m² 40m² vrátane .....................................................................................200,-   EUR   
    nad  40m² ….......................................................................................................430,-   EUR
terénnych úprav pre
právnickú osobu …............................................................................................100,-  EUR
fyzickú osobu …................................................................................................. 20,-  EUR
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti …...................................................................100,-  EUR
c)Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …..................................................20,-  EUR

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí ako pri položke 59.
Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzsky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ...............................................................................35,-   EUR
2. na stavbu bytového domu …...........................................................................120,-  EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavby, prístavby)
ak zastavaná plocha nepresahuje 25m² ….............................................................25,-   EUR
ak zastavaná plocha presahuje 25m² ….................................................................50,-   EUR
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …......................................25,-   EUR
bytových domov …................................................................................................50,-   EUR
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................20,-  EUR
ná prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................20,-  EUR
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ….............................................................................................................................20,-  EUR
na spevnené plochy a parkoviská ...........................................................................20,-  EUR
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény sklady ….............................................................................................................................20,-  EUR
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
garáže s jedným alebo dvoma miestami ….............................................................30,-  EUR
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …...............................................30,-  EUR
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka …...............................................................................................................30,-  EUR
na spevnené plochy a parkoviská ….......................................................................30,-  EUR
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ….........................30,-  EUR
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmena d) a e) ….....................................................................................................................................20,-  EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmney stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 EUR vrátane …..........60,-  EUR
    nad   50 000 EUR do 100 000 eur vrátane .............................................................120,-  EUR     nad 100 000 EUR do 500 000 eur vrátane ….........................................................250,-  EUR     nad 500 000 EUR do 1 000 000 eur vrátane ..........................................................400,-  EUR     nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 eur vrátane .....................................................530,-  EUR     nad 10 000 000 EUR …..........................................................................................660,-  EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Doprava

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie
a) ciest …............................................................................................................120,-  EUR
b)miestnych komunikácií ….................................................................................80,-  EUR

Finančná správa

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie …..........................................................................................................................6,50  EUR
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka …...................................................................................1,50  EUR

Životné prostredie

Položka 162
a) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečistenia ovzdušia ….....5,-  EUR
b) Vydanie súhlasu na užívania stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia …......5,-  EUR
c) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia …......... 5,-  EUR
d) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia...........................................................................................................................5,-  EUR
e) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ...5,-  EUR
f) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia …....................5,-  EUR
g) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách …...5,-  EUR
h) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov  znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu …......................................................................................................................................30,-  EUR

CENNÍK POPLATKOV OBCE KRAHULE ZA POSKYTOVANÉ  SLUŽBY, PRÁCE, KRÁTKODOBÉ POUŤITIE OBECNÉHO MAJETKU

Ceny poplatkov

Ceny poplatkov za poskytnuté služby obce a krátkodobé použitie obecného majetku:
-    služby traktora:                              15,- Є / hod.,
                pre cudzích podnikateľov                  25,- Є / hod.,
služby traktorového prívesu:                     3,- Є / deň,
zapožičanie rebríka:                        3,- Є / deň,
požiarne hadice a hydrant:                    5,- Є / deň,
vodné čerpadlo:                              10,- Є / do 8 hod.,
sála kultúrneho domu:                           35,- Є / 24 hod.,
počas leta:                         2,- Є / hod.,
počas zimy:                       4,- Є / hod.,
stoličky:                             3,- Є / do 24 hod., do 20ks
stoly:                                5,- Є / do 24 hod., do   5ks
kosačka veľká:                         8,- Є / hod.,
kosačka ručná:                             nepožičiava sa
vysávač:                                    3,- Є / do 12 hod.,
traktor s pluhom: pluhovanie dvorcov a miesta pre odstavenie motorových
vozidiel:                                 10,- Є / ¼ rok
    -     použitie traktora s mulčovačom:                   25,- Є
- použitie tenisových kurtov:                        35,- Є / rok / permanentka,
                                              2,- Є / hod.,   
- vyjadrenie k bodom napojenia na obecný vodovod a miestnu kanalizáciu spojenú s miestnou zisťovaním                           13,- Є
- montáž vodomeru bez dodania súčiastok               15,- Є
- oprava poškodenia  - výmena vodomeru, práce            10,- Є / hod.
- vyjadrenie k vodovodu a kanalizácií -  zákon o vodách       10,- Є
- odtiahnutie zapadnutých vozidiel                   10,- Є / hod.
- iné služby – podľa zváženia starostu               ---,-


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk