Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

19-is-evidencia-obyvatelstva

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS Evidencia obyvateľstva

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

1.       Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

2.       Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje občanovv rozsahumeno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí, rodné číslo, národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie, okres pobytu, obec pobytu, časť obce, ulicu, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu, druh pobytu, predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i), dobu prechodného pobytu, ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.

3.       Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcuPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom evidencie pobytu občanov podľa zákon č. 496/2008 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zákonov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

4.       Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:

Sprostredkovateľom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

a)      Pre účel zabezpečovania poskytovania technickej podpory pri prevádzkovaní informačných systémov, spoločnosť Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 535 605

Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu (napr. orgány činné v trestnom konaní, a pod.)

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

5.       Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

6.       Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

7.       Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: zodpovedná Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

8.       Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje.

9.       Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

 


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk