Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

19-is-dane-a-poplatky-1

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS dane a poplatky

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

1.    Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

zodpovedná Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

2.    Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb:

Osobné údaje fyzické osoby  – obyvatelia obcev rozsahu  titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, telefón, e-mail, údaje o nehnuteľnosti, podpis daňovníka, fotokópia dokladu o prevode nehnuteľnosti s pečiatkou katastrálneho úradu o povolení vkladu (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmluva o zabezpečovacom prevode práva, rozhodnutie o udelení príklepu v dražbe schválené súdom, dedičské osvedčenie alebo fotokópia listu vlastníctva).Dotknuté interné predpisy: VZN o dani z nehnuteľností, VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia, VZN o miestnych daniach a poplatkoch, VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady.

3.    Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby.

4.    Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie evidencie správy a výberu miestnych daniach a miestnych poplatkov za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a iné miestne poplatky na základe Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

5.    Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

6.    Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:

Príslušnému daňovému úradu na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Inému oprávnenému subjektu na základe všeobecne záväzného právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovateľovi na  základe sprostredkovateľskej zmluvy  podľa § 36 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.

7.    Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

8.    Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu trvania trvalého alebo prechodného bydliska v obci.

 

 

9.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

10.  Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

11.  Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

12.  Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia sú zadefinované v bezpečnostnej dokumentácií prevádzkovateľa.

 

 

 


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk