Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

§19-IS-pomoc-v-hmotnej-núdzi

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS pomoc v hmotnej núdzi

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

1.       Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

2.       Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje žiadatelia o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľ o osobitný príspevok a príjemcovi, členovia domácnosti,  osobitný príjemca, ak ním je fyzická osoba,  iná fyzická osoba v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu meno, priezvisko a titul, druh pobytu,  rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,  rodinný stav, štátne občianstvo, sociálne postavenie, údaje o príjme, údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach, údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, údaje o bytových pomeroch, telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa, číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky, ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku.

3.       Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcuosobne,

Od iných osôb so súhlasom dotknutej osoby, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, alebo splnenie zákonnej povinnosti

Od iných oprávnených subjektov, ktoré sa riadia podľa osobitných predpisov

4.       Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom vedenia evidencie občanov, na základe žiadosti na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok na úrade podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom a na rozhodovania o jednorazovej dávke a na účely výkonu menších mestských služieb alebo prác podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

5.       Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:

Sprostredkovateľom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov na základe sprostredkovateľskej zmluvy podľa § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, nasledovne:

 

Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu (napr. orgány činné v trestnom konaní, a pod.)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inému oprávnenému subjektu na základe  všeobecného záväzného právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

6.       Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

7.       Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu uvedenú v registratúrnom poriadku.

8.       Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9.       Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

1.       Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

 


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk