Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

§19-IS-mzdy-a-personalistka

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov  je plnenie povinností zamestnávateľa v súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov spracovanie pracovnej agendy prevádzkovateľa (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracúvania), ktorá obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zmluvy a osobitných zákonov, najmä však:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 5/2003 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17),
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov,
 • zákon o verejnom obstarávaní,
 • zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona,
 • zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60, 141),
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. 54a),
 • zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. §32, 36,37,38, 39),
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (napr. §13, 24),
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri do časnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších zákonov
 • (napr. § 28a),
 • zákon o premávke na cestných komunikáciách,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006.

 

V rozsahu osobných údajov:

·         meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

·         rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

·         podpis,

·         rodinný stav,

·         štátna príslušnosť, štátne občianstvo,

·         trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

·         pohlavie,

·         údaje o vzdelaní,

·         spôsobilosť na právne úkony,

·         poberanie prídavkov na deti,

·         mzda a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti,

·         údaje o odpracovanom čase,

·         sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

·         peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

·         neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

·         ročný úhrn vyplateného dôchodku,

·         údaje o pracovnej neschopnosti,

·         údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

·         údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

·         údaje o zamestnávateľoch,

·         pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti,

·         údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,

·         údaje o manželovi a manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa,

·         údaje z potvrdenia o zamestnaní,

·         údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,

·         údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky,

·         údaje z dokladu o bezúhonnosti,

·         údaje o priznaní dôchodku, druhu dôchodku,

·         osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach, vzdelávacích aktivitách,

·         údaje uvedené v životopise.

·         údaje o bankovom účte fyzickej osoby,

·         telefónne číslo dotknutej osoby,

·         emailová adresa dotknutej osoby,

·         Kópie osvedčení, diplomov....

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Sociálna poisťovňa

Zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60,                 §141)

Inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru, školiteľ (pre vydanie potvrdenia o odbornej spôsobilosti, školenia a pod.) 

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. §5), zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov

 

Zmluvný partner  za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17), §36 ods. 3 zákona

Vyhlasovateľ  obchodnej súťaže (zmluvný partner)

Zákon o verejnom obstarávaní

Obchodný alebo zmluvný partner na základe zmluvy

§ 36 ods. 3 zákona

Príslušná zdravotná poisťovňa

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č.  581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Správca dane

Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. § 36,   § 37, § 38, § 39)

 

Komerčné poisťovne a banky

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zákonov, zákon č.  581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad dôchodkového zabezpečenia

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)

 

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov  zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č.  53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Exekútor

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iný prevádzkovateľ

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov, zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov

Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom. (napr. dopravcovi prevádzkovateľa zabezpečujúcemu prepravu zamestnancov, poskytovateľovi stravovania, lektorom zabezpečujúcim vzdelávanie pre prevádzkovateľa).

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Osobné údaje dotknutej osoby boli získané od:  priamo od dotknutej osoby, (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa).

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu uvedenú v registratúrnom poriadku.

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu  zodpovednej osoby prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.

 

 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný so zamestnancom uzavrieť pracovnú zmluvu


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk