Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Voľbydo orgánov samosprávy obcí - informácie pre občanov ( SK, DE )

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť jezákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličovje zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

Wahlen
zu den Organen der Gemeindeverwaltung

Informationen für den Wähler

I

Tag und Uhrzeit der Durchführung von Wahlen

Wahlen zu den Organen der Gemeindeverwaltung finden

am Samstag den 10. November 2018 von 7:00 bis 22:00 Uhr statt.

II

Das aktive Wahlrecht

Das aktive Wahlrecht für Wahlen zu den Organen der Gemeindeverwaltung hat derEinwohner der Gemeinde, der in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat und spätestens am Wahltag 18 Jahre alt wird.

Hindernis bezüglich des aktiven Wahlrechts stelltdurch Gesetz festgelegte Freiheitsbeschränkung aus Grund des Schutzes der öffentlichen Gesundheit.

III

Das passive Wahlrecht

Zum Abgeordneten des Gemeinderats (Stadtrats), des Stadtrats in der Hauptstadt der Slowakischen Republik Bratislava und in der Stadt Košicedarf der Einwohner der Gemeinde gewählt werden, der den Wohnsitz in der Gemeinde, in der er kandidiert, hat und spätestens am Wahltag 18 Jahre alt wird.

Zum Bürgermeisterder Gemeinde, Bürgermeister der Stadt, Bürgermeister des Stadtteils darf Einwohner der Gemeinde gewählt werden, der den Wohnsitz in der Gemeinde hat und spätestens am Wahltag 25 Jahre alt wird.

Hindernis bezüglich des passiven Wahlrechts stellt

Ÿ Vollstreckung der Freiheitsstrafe,

Ÿ rechtsgültige Verurteilung wegen der vorsätzlichen Straftat, falls Verurteilung nicht vertilgt wurde,

Ÿ Verweigerung der Rechtsfähigkeit dar.

IV

Art und Weise der Stimmabgabe

Der Wähler darf nur in der Gemeinde seines Wohnsitzes im Wahlbezirk, in dessen Wählerliste er eingetragen ist, wählen.

Der Wähler ist nach dem Erscheinen im Wahlraum verpflichtet, der Bezirkswahlkommission seine Identität durch Vorlage des Personalausweises oder des Aufenthaltstitels des Ausländers nachzuweisen.

Danach wird die Bezirkswahlkommission die laufende Nummer des Wählers in der Liste der Wähler einkreisen und gibt dem Wähler zwei Stimmzettel – einen Stimmzettel für Wahlen zum Gemeinderat (Stadtrat) und einen Stimmzettel für Wahlen des Bürgermeisters der Gemeinde (des Bürgermeisters der Stadt) und leeren mit Amtsstempel der Gemeinde (der Stadt) abgestempelten Umschlag.

Übernahme der Stimmzettel und des Umschlags bestätigt der Wähler in der Liste der Wähler durch eigenhändige Unterschrift.

Jeder Wähler muss sich vor der Stimmabgabe in den zum Ausfüllen der Stimmzettel bestimmten Sonderraum begeben. Demjenigen Wähler, der sich nicht in den zum Ausfüllen der Stimmzettel bestimmten Sonderraum begibt, wird die Bezirkswahlkommission die Stimmabgabe verweigern.

Auf dem Stimmzettel für Wahlen der Abgeordneten zum Gemeinderat (Stadtrat) darf der Wähler höchstens so viele laufende Nummern der Kandidaten einkreisen, wie viele Abgeordneten im betreffenden Wahlbezirk gewählt werden dürfen. (Anzahl der Abgeordneten, die im Wahlbezirk gewählt wird, ist auf dem Stimmzettel angeführt.)

Auf dem Stimmzettel für Wahlen zum Bürgermeister der Gemeinde (Bürgermeister der Stadt) darf der Wähler nur eine laufende Nummer eines Kandidaten einkreisen.

Im zum Ausfüllen der Stimmzettel bestimmten Sonderraum schiebt der Wähler in den Umschlageinen Stimmzettel für Wahlen zum Gemeinderat (Stadtrat) und einen Stimmzettel für Wahlen des Bürgermeisters der Gemeinde (des Bürgermeisters der Stadt).

Auf Anfrage des Wählers wird ihm die Bezirkswahlkommission für falsch ausgefüllte Stimmzettel andere geben. Falsch ausgefüllte Stimmzettel wirft er in die Urne für unbenutzte oder falsch ausgefüllte Stimmzettel.

Der Wähler, der den Stimmzettel wegen Behinderung nicht selbstständig ausfüllen kann oder weil er nicht lesen oder schreiben kann, und diese Tatsache er vor der Stimmabgabe der Bezirkswahlkommission mitteilt, hat Recht, in den zum Ausfüllen der Stimmzettel bestimmten Sonderraum andere befähigte Person mitzunehmen, damit sie nach seinem Anweisungen und gemäß Gesetz den Stimmzettel ausfüllt und in den Umschlag schiebt. Beide Personen werden vor dem Eintritt in den zum Ausfüllen der Stimmzettel bestimmten Sonderraum vom Mitglied der Bezirkswahlkommission über Art und Weise der Stimmabgabe und über Straftatbestand der Vereitelung und Durchführung der Wahlen belehrt. Die Mitglieder der Bezirkswahlkommission dürfen den Wählern die Stimmzettel nicht ausfüllen.

Der Wähler, der wegen seiner Behinderung den Umschlag nicht in die Urne selbstständig werfen kann, darf er darum ersuchen, dass eine andere Person in seiner Anwesenheit den Umschlag in die Urne wirft, allerdings darf es kein Mitglied der Bezirkswahlkommission sein.

Der Wähler, der aus schwerwiegenden, insbesondere gesundheitlichen Gründen nicht in den Wahlraum kommen kann, hat Recht, die Gemeinde und am Wahltag die Bezirkswahlkommission um Stimmabgabe in die mobile Wahlurne zu ersuchen, und zwar nur im Bezirk der Bezirkswahlkommission, für den die Bezirkswahlkommission eingerichtet wurde.

Der Wähler ist verpflichtet, unbenutzte oder falsch ausgefüllte Stimmzettel in versiegelte Urne für unbenutzte oder falsch ausgefüllte Stimmzettel zu werfen, sonst macht er sich einer Straftat schuldig und unterliegt einer Geldbuße von 33 EUR.

 


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk