Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Aktuálny prehľad poplatkov

Správne poplatky podľa zákona č.145/1995 Z. z. o  správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Všeobecná správa

Položka 3
Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis …..........................1,50 EUR
overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ........................................1,50 EUR

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia  o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) .........................................5,-  EUR

Pôdohospodárstvo
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný .............1,50 EUR
b) mesačný..........3,-    EUR
c) ročný ..........7,-    EUR
d) trojročný ............17,-  EURStavebné správa

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
pre fyzickú osobu ...................................................................................................40,- EUR
pre právnickú osobu ….........................................................................................100,- EUR
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  …..............................20,- EUR
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá, galérie a divadla, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov,  vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením ( za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
na stavbu rodinného domu …................................................................................50,-   EUR
na stavbu bytového domu …................................................................................200,-  EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavby, prístavby) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
ak zastavaná plocha nepresahuje 25m² ….............................................................25,-   EUR
ak zastavaná plocha presahuje 25m² ….................................................................50,-   EUR
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …......................................35,-   EUR
bytových domov …..............................................................................................100,-   EUR
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................30,-  EUR
ná prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................30,-  EUR
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....................30,-  EUR
na spevnené plochy a parkoviská ...........................................................................30,-  EUR
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény sklady ...........................30,-  EUR
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
garáže s jedným alebo dvoma miestami ….............................................................50,-  EUR
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …...............................................50,-  EUR
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka …...............................................................................................................50,-  EUR
na spevnené plochy a parkoviská ….......................................................................50,-  EUR
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,
sklady …....................................................................................….........................50,-  EUR
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmena
    d) a e)......................................................................................................................20,-  EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 EUR vrátane ….......100,-  EUR
nad   50 000 EUR do 100 000 eur vrátane ...................200,-  EUR nad 100 000 EUR do 500 000 eur vrátane .............400,-  EUR nad 500 000 EUR do 1 000 000 eur vrátane ...................600,-  EUR nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 eur vrátane ................800,-  EUR nad 10 000 000 EUR .................1 000,-  EUR
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..............50,-  EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.


Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Položka  60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1 .právnickú osobu …....................................................................................... 100,-  EUR
    2. fyzickú osobu …............................................................................................. 30,-  EUR
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu ............................................................................................. 50,-  EUR
2. fyzickú osobu …............................................................................................. 20,-  EUR
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
    1. právnickú osobu ............................................................................................. 30,-  EUR
    2. fyzickú osobu …............................................................................................. 10,-  EUR
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia …................................................................................... 80,-  EUR
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby
….................................................................................................................................... 10,-  EUR
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe …......................... 30,-  EUR
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby …................................................. 10,-  EUR
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola stanovená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby …......trojnásobok
                                sadzby určenej položky v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
      1. na zmenu užívania stavby, ak  nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 …......................................................................................................................................30,-  EUR
na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu …............................................................................................. 50,-  EUR
    fyzickú osobu …................................................................................................. 20,-  EUR
      3.   Informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do:
            15m² vrátane ......................................................................................................60,-  EUR
    od 15m² 40m² vrátane .....................................................................................200,-   EUR   
    nad  40m² ….......................................................................................................430,-   EUR
terénnych úprav pre
právnickú osobu …............................................................................................100,-  EUR
fyzickú osobu …................................................................................................. 20,-  EUR
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti …...................................................................100,-  EUR
c)Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …..................................................20,-  EUR

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí ako pri položke 59.
Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzsky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ...............................................................................35,-   EUR
2. na stavbu bytového domu …...........................................................................120,-  EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavby, prístavby)
ak zastavaná plocha nepresahuje 25m² ….............................................................25,-   EUR
ak zastavaná plocha presahuje 25m² ….................................................................50,-   EUR
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …......................................25,-   EUR
bytových domov …................................................................................................50,-   EUR
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................20,-  EUR
ná prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................20,-  EUR
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ….............................................................................................................................20,-  EUR
na spevnené plochy a parkoviská ...........................................................................20,-  EUR
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény sklady ….............................................................................................................................20,-  EUR
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
garáže s jedným alebo dvoma miestami ….............................................................30,-  EUR
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …...............................................30,-  EUR
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka …...............................................................................................................30,-  EUR
na spevnené plochy a parkoviská ….......................................................................30,-  EUR
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ….........................30,-  EUR
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmena d) a e) ….....................................................................................................................................20,-  EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmney stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 EUR vrátane …..........60,-  EUR
    nad   50 000 EUR do 100 000 eur vrátane .............................................................120,-  EUR     nad 100 000 EUR do 500 000 eur vrátane ….........................................................250,-  EUR     nad 500 000 EUR do 1 000 000 eur vrátane ..........................................................400,-  EUR     nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 eur vrátane .....................................................530,-  EUR     nad 10 000 000 EUR .....................................660,-  EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.


Doprava

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie
a) ciest …............................................................................................................120,-  EUR
b)miestnych komunikácií ….................................................................................80,-  EUR

Finančná správa

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie …..........................................................................................................................6,50  EUR
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka …...................................................................................1,50  EUR

Životné prostredie

Položka 162
a) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečistenia ovzdušia ….....5,-  EUR
b) Vydanie súhlasu na užívania stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia …......5,-  EUR
c) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia …......... 5,-  EUR
d) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia..............................5,-  EUR
e) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ...5,-  EUR
f) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia …....................5,-  EUR
g) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách …...5,-  EUR
h) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov  znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu ..............................30,-  EUR

CENNÍK POPLATKOV OBCE KRAHULE ZA POSKYTOVANÉ  SLUŽBY, PRÁCE, KRÁTKODOBÉ POUŤITIE OBECNÉHO MAJETKU

Ceny poplatkov

Ceny poplatkov za poskytnuté služby obce a krátkodobé použitie obecného majetku:
-    služby traktora:                              15,- Є / hod.,
                pre cudzích podnikateľov                  25,- Є / hod.,
služby traktorového prívesu:                     3,- Є / deň,
zapožičanie rebríka:                        3,- Є / deň,
požiarne hadice a hydrant:                    5,- Є / deň,
vodné čerpadlo:                              10,- Є / do 8 hod.,
sála kultúrneho domu:                           35,- Є / 24 hod.,
počas leta:                         2,- Є / hod.,
počas zimy:                       4,- Є / hod.,
stoličky:                             3,- Є / do 24 hod., do 20ks
stoly:                                5,- Є / do 24 hod., do   5ks
kosačka veľká:                         8,- Є / hod.,
kosačka ručná:                             nepožičiava sa
vysávač:                                    3,- Є / do 12 hod.,
traktor s pluhom: pluhovanie dvorcov a miesta pre odstavenie motorových
vozidiel:                                 10,- Є / ¼ rok
    -     použitie traktora s mulčovačom:                   25,- Є
- použitie tenisových kurtov:                        35,- Є / rok / permanentka,
                                              2,- Є / hod.,   
- vyjadrenie k bodom napojenia na obecný vodovod a miestnu kanalizáciu spojenú s miestnou zisťovaním                           13,- Є
- montáž vodomeru bez dodania súčiastok               15,- Є
- oprava poškodenia  - výmena vodomeru, práce            10,- Є / hod.
- vyjadrenie k vodovodu a kanalizácií -  zákon o vodách       10,- Є
- odtiahnutie zapadnutých vozidiel                   10,- Є / hod.
- iné služby – podľa zváženia starostu               ---,-

Stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, 
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, 
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, 
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

 1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m )napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva),
 2. oplotenie, 
 3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, 
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 2. jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, 
 3. jednoduchý technický opis stavby, 
 4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
 5. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Správny poplatok : 10,- €
Tlačivo na stiahnutie : ohlásenie drobnej stavby.pdf


Ohlásenie stavebných úprav

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené stavebné úpravy možno začať len po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí: 

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 2. jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, 
 3. jednoduchý technický opis stavebných úprav, 
 4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
 5. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 6. stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Správny poplatok : 10,- €
Tlačivo na stiahnutie : Ohlásenie stavebných úprav.pdf


Ohlásenie udržiavacích prác

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené udržiavacie práce možno začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 2. jednoduchý technický opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach, 
 3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
 4. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 5. stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Správny poplatok : 10,- €
Tlačivo na stiahnutie : Ohlásenie udržiavacích prác.pdf


Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.

K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh: 

 • doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva),
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady obec (podľa Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení názvov ulíc). Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom.

Správny poplatok : 0,- €
Tlačivo na stiahnutie : Žiadosť_supisne_orientačné_číslo_Krahule.pdf

 

Podkategórie

Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk